VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
INCREASE IN VALUE OF INVESTMENT !

Sơ đồ website

Trang chủ

Giới thiệu

Tin tức

 • Xây dựng & Bất động sản.
 • Kinh tế - Tài chính.
 • Thông cáo báo chí.
 • Tin nội bộ Công ty.

Sản phẩm - dịch vụ

 • Đầu tư tài chính
 • Nhận ủy thác đầu tư
 •  Tư vấn tài chính doanh nghiệp;
 • Phát triển thương hiệu doanh nghiệp
 • Dịch vụ Bất động sản
 • Thi công xây dựng
Quan hệ cô đông Công ty con- Công ty liên kết

 Tuyển dụng

 • Chính sách và Chế độ.
 • Thông tin tuyển dụng.
 • Hồ sơ tuyển dụng.
 • Mẫu đơn tuyển dụng.
 Liên hệ        
           
fid2017 logo.jpg
Partners

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ