VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
INCREASE IN VALUE OF INVESTMENT !
News and Events

Bài viết về ĐHĐCĐ bất thường 2017 xem tại đây

...xem thêm

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

 Kính Gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt nam xem tại đây

Subsidiaries                                                                  Associated companies
Partners

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ