VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
INCREASE IN VALUE OF INVESTMENT !
News and Events

Bài viết về ĐHĐCĐ bất thường 2017 xem tại đây

...xem thêm

FID CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ PHIẾU THÁNG 06/2016

PHÂN TÍCH VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP xem tại đây

Subsidiaries                                                                  Associated companies
Partners

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ