VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
INCREASE IN VALUE OF INVESTMENT !
News and Events

Bài viết về ĐHĐCĐ bất thường 2017 xem tại đây

...xem thêm

Tin tức về kết quả ĐHĐCĐ bất thường 2017

Bài viết về ĐHĐCĐ bất thường 2017 xem tại đây

Subsidiaries                                                                  Associated companies
Partners

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ