CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 


17. Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022 xem tại đây

16. Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 xem tại đây.

15. Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021 xem tại đây

14. Báo cáo quản trị Công ty năm 2020 xem tại đây.

13. Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020 xem tại đây

12. Báo cáo quản trị Công ty năm 2019 xem tại đây

11. Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2019 xem tại đây

10. Báo cáo quản trị Công ty năm 2018 xem tại đây

9. Báo cáo quản trị Công ty năm 2017 xem tại đây

8. Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 xem tại đây

7. Báo cáo quản trị Công ty năm 2016 xem tại đây 

6. Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty ĐHĐCĐ bất thường 2017 xem tại đây

5. Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty ĐHĐCĐ bất thường 2016 xem tại đây

4. Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 xem tại đây

3. Báo cáo quản trị Công ty năm 2015  xem tại đây

2. Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm năm 2015  xem tại đây

1. Quy chế quản trị Công ty xem tại đây

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ