CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

TIN TỨC DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÔNG TY

 • FID: Giải trình về việc chậm nộp báo cáo thường niên năm 2023 xem tại đây
 • FID: Giải trình và phương án khắc phục về việc chuyển sang diện bị kiểm soát xem tại đây
 • FID: Giải trình và phương án khắc phục tình trang chứng khoán bị cánh báo xem tại đây
 • FID: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC hợp nhất Quý I năm 2024 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2024 xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC riêng Quý I năm 2024 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2024 xem tại đây
 • FID: Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem tại đây
 • FID: Thông báo bổ nhiệm/miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị xem tại đây
 • FID: Đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT: Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem tại đây
 • ------------------------------------------------------------------------------
 • FID: Giải trình BCTC hợp nhất Quý IV năm 2023 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2023 xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC riêng Quý IV năm 2023 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tình chính riêng Quý IV năm 2023 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT thành lập Bộ phận KTNB & Quy chế KTNB xem tại đây
 • FID: Quyết định miễn nhiệm,bổ nhiệm Kế toán trưởng xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC hợp nhất Quý III năm 2023 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2023 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2023 xem tại đây 
 • FID: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2023 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC Quý II năm 2023 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2023 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2023 xem tại đây
 • FID: Ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Asco xem tại đây
 • FID: Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT xem tại đây
 • FID: BB,NQ,báo cáo & các tờ trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem tại đây
 • FID: Thông báo mời dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2 xem tại đây
 • FID: Thay đổi mô hình công ty và loại BCTC xem tại đây
 • FID: Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam trở thành công ty con của FID xem tại đây
 • FID: Báo cáo biện pháp khắc phục tình trạng CP bị cảnh báo xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC Quý I năm 2023 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 xem tại đây
 • FID: Báo cáo thường niên năm 2022 xem tại đây
 • FID: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem tại đây
 • FID: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem tại đây
 • FID: Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC năm 2022 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT: Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem tại đây
 • FID: Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ xem tại đây
 • FID: Ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Asco xem tại đây
 • FID: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ xem tại đây
 • FID: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ xem tại đây
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • FID: Giải trình BCTC Quý IV năm 2022 xem tại đây
 • FID: BCTC Quý IV năm 2022 xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT: Miễn nhiệm,bổ nhiệm KTT xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC Quý III năm 2022 xem tại đây
 • FID: BCTC Quý III năm 2022 xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT: Miễn nhiệm,bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc,KTT xem tại đây
 • FID: Giải trình chênh lệch LNST trong BCTC 06 tháng năm 2022 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022 xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC Quý II năm 2022 xem tại đây
 • FID: BCTC Quý II năm 2022 xem tại đây
 • FID: Thay đổi ĐKKD lần thứ 17 của Công ty xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty xem tại đây
 • FID: Ký kết HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT: Miễn nhiệm,bổ nhiệm Tổng giám đốc,thay đổi trụ sở Công ty xem tại đây
 • FID: Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT,BKS xem tại đây
 • FID: BB,NQ,báo cáo & các tờ trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem tại đây
 • FID: Thông báo mời dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 lần 2 xem tại đây
 • FID: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem tại đây
 • FID: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem tại đây
 • FID: BCTC Quý I năm 2022 xem tại đây
 • FID: Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem tại đây
 • FID: Báo cáo thường niên năm 2021 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: NQ của HĐQT: Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem tại đây
 • FID: Quyết định miễn nhiệm,bổ nhiệm Kế toán trưởng xem tại đây
 • -------------------------------------------------------------------------------------------
 • FID: Báo cáo tình hình quản tri Công ty năm 2021 xem tại đây.
 • FID: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 xem tại đây
 • FID: Thay đổi ĐKKD lần thứ 16 của Công ty xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT: Thog qa kết quả phát hành cp ESOP,điều chỉnh ĐKKD,sửa đổi Điều lệ xem tại đây
 • FID: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành xem tại đây
 • FID: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP xem tại đây
 • FID: Thông báo phát hành CP ESOP xem tại đây
 • FID: UBCKNN chấp thuận hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN của Công ty xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC Quý III năm 2021 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT: Hủy triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 xem tại đây
 • FID: Thay đổi ĐKKD lần thứ 15 của Công ty xem tại đây
 • FID: Thay đổi ĐKKD lần thứ 14 của Công ty xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT: Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT thông qua danh sách CBCNV mua cp Esop xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT vv phát hành ESOP xem tại đây
 • FID: Giải trình chênh lệch LNST trong BCTC bán niên 2021 trc và sau kiểm toán xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021 xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC Quý II năm 2021 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 xem tại đây
 • FID: Tờ trình được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem tại đây
 • FID: Điều lệ,Quy chế sửa đổi bổ sung được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem tại đây
 • FID: BB,NQ,báo cáo & các tờ trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem tại đây
 • FID: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem tại đây
 • FID: Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem tại đây
 • FID: NQ của HĐQT: Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC Quý I năm 2021 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 xem tại đây
 • FID: Báo cáo thường niên năm 2020 xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC năm 2020 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: NQ của HĐQT: Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem tại đây
 • ----------------------------------------------------------------------------------
 • FID: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 xem tại đây.
 • FID: Giải trình BCTC Quý IV năm 2020 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 xem tại đây
 • FID: Thông báo bổ nhiệm/miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị xem tại đây
 • FID: BB & NQ của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 xem tại đây
 • FID: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 xem tại đây
 • FID: Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC Quý III năm 2020 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 xem tại đây
 • FID: NQ của HĐQT: Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC 06 thág đầu năm 2020 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính 06 thág đầu năm 2020 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: NQ HĐQT quyết định miễn nhiệm,bổ nhiệm chủ tịch HĐQT xem tại đây
 • FID: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020 xem tại đây 
 • FID: Giải trình BCTC Quý II năm 2020 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 xem tại đây
 • FID: BB & NQ của ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC Quý I năm 2020 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 xem tại đây
 • FID: Giải trình cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC năm 2019 xem tại đây
 • FID: Báo cáo thường niên năm 2019 xem tại đây
 • FID: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem tại đây
 • FID: Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem tại đây
 • FID: Giải trình Báo cáo tài chính năm 2019 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: NQ của HĐQT: Điều chỉnh ngày chốt dsach cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 xem tại đây
 • FID: NQ của HĐQT: Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem tại đây
 • -----------------------------------------------------------------------------
 • FID: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 xem tại đây
 • FID: Giải trình Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 xem tại đây
 • FID: Giải trình Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 xem tại đây
 • FID: Giải trình Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: Công văn chấp thuận gia hạn BCTC bán niên soát xét năm 2019 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2019 xem tại đây
 • FID: Giải trình Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 xem tại đây
 • FID: BB & NQ của ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem tại đây
 • FID: Báo cáo thường niên năm 2018 xem tại đây
 • FID: Giải trình Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 xem tại đây
 • FID: Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 xem tại đây
 • FID: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem tại đây
 • FID: Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem tại đây
 • FID: Giải trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: NQ của HĐQT : điều chỉnh ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem tại đây
 • FID: NQ của HĐQT vv chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem tại đây
 • --------------------------------------------------------------------------------------
 • FID: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 xem tại đây
 • FID: Giải trình Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 xem tại đây
 • FID: Giải trình Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 xem tại đây
 • FID: Giải trình Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 đã soát xét xem tại đây
 • FID: CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 xem tại đây
 • FID: Công văn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 xem tại đây
 • FID CBTT: Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 xem tại đây
 • FID: Giải trình Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 xem tại đây
 • FID: BB & NQ của ĐHĐCĐ thường niên 2018 xem tại đây
 • FID: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 xem tại đây
 • FID: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 xem tại đây
 • FID: Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách sở hữu chứng khoán xem tại đây
 • FID: Thay đổi người công bố thông tin xem tại đây
 • FID: BB & NQ HĐQT: Điều chỉnh ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 xem tại đây
 • FID: BB & NQ của HĐQT : chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 xem tại đây
 • FID: Giải trình báo cáo tài chính quý I năm 2018 xem tại đây 
 • FID: Giải trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 xem tại đây
 • FID: BB & NQ của HĐQT Công ty: Lui thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 xem tại đây
 • FID: CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: Điều chỉnh BCTC quý IV 2017 và giải trình chênh lệch xem tại đây
 • FID CBTT: Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 xem tại đây
 • FID CBTT: Nâng tỷ lệ vốn góp tại Công ty CP Gang thép công nghiệp Việt Nam xem tại đây
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------
 • FID CBTT: BB & NQ HĐQT vv Thu hồi khoản tiền trả trước cho ông Trần Đức Hòa xem tại đây
 • FID: Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty xem tại đây
 • FID CBTT: Thay đổi ĐKKD của Công ty lần thứ 10 xem tại đây
 • FID: Thay đổi tỷ lệ vốn góp tại Công ty cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam xem tại đây
 • FID CBTT: Thay đổi tỷ lệ vốn góp và nâng giá trị đầu tư tại Gang thép CNVN và thay đổi trụ sở đăng ký xem tại đây
 • FID CBTT: BB & NQ của ĐHĐCĐ vv Thay đổi trụ sở đăng lý của Công ty xem tại đây 
 • FID CBTT: BCTC quý III 2017 và Giải trình chênh lệch so cùng kỳ xem tại đây
 • Tài liệu xin ý kiến cổ đông về thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty xem tại đây 
 • FID CBTT: BB & NQ HĐQT vv: Thoái 1,17 triệu CP của Công ty CP ĐTTM Thanh Thủy cho 1 cá nhân xem tại đây 
 • FID CBTT: BB & NQ HĐQT vv: Thoái vốn tại Công ty Thanh Thủy & xin ý kiến thay đổi trụ sở đăng ký xem tại đây
 • FID: Chốt danh sách cổ đông xin ý kiến thay đổi địa chỉ đăng ký của Công ty xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC 6 tháng 2017 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID CBTT: Chỉnh sửa lại BCTC 6 tháng 2017 đã kiểm toán theo mẫu quy định xem tại đây
 • FID: Giải trình BCTC hợp nhất quý II năm 2017 xem tại đây 
 • FID: CBTT: Báo cáo tài chính 6 tháng 2017 xem tại đây 
 • FID: Báo cáo tài chính quý hợp nhất quý II năm 2017 xem tại đây 
 • FID: CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017 xem tại đây
 • FID: Giải trình chênh lệch BCTC riêng quý II năm 2017 so cùng kỳ xem tại đây
 • FID: CBTT Báo cáo quan trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 xem tại đây 
 • FID: Chi tiết BCTC riêng quý II năm 2017 xem tại đây
 • FID: CBTT BCTC riêng quý 2 2017 và công văn xin gian hạn BCTC hợp nhất quý 2 xem tại đây
 • FID: CBTT Thay đổi tỷ lệ vốn góp tại Công ty CP ĐT & PT công nghiệp Hà Thái xem tại đây
 • FID: CBTT Lựa chọn đơn vị kiếm toán BCTC năm 2017 xem tại đây
 • FID: CBTT BB & NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xem tại đây 
 • FID: Sơ yếu lý lịch TV HĐQT Công ty xem tại đây
 • FID: Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017 xem tại đây
 • FID: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xem tại đây
 • FID CBTT: BB & NQ của HĐQT Công ty về thời gian, địa điểm ĐHĐCĐ thường niên 2017 xem tại đây
 • FID: Giải trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 xem tại đây 
 • FID CBTT: Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán xem tại đây
 • FID: Thông báo của VSD ngày ĐKCC và xác nhận DS người sở hữu tham dự ĐHĐCĐ năm 2017 xem tại đây
 • FID CBTT: BB& NQ của HĐQT VV:Chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 xem tại đây
 • FID: Xin gia hạn nộp BCTC năm 2016, Báo cáo thường niên và CBTT xem tại đây
 • FID: CBTT: Sở KHĐT Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2017 xem tại đây
 • FID: Tiếp tục xin gia hạn nộp BCTC kiểm toán năm 2016 xem tại đây 
 • FID: Xin gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và CBTT xem tại đây
 • FID CBTT: Nghị quyết số 1804.2, 1804.3,1804.4 của HĐQT Công ty ngày 18/0482017 xem tại đây
 • FID CBTT: Nghị quyết số 1104.2/2017/NQ-HĐQT ngày 11/04/2017 xem tại đây
 • FID CBTT: Báo cáo quản trị Công ty năm 2016 xem tại đây (Chi tiết báo cáo xem mục Quy chế quản trị)
 • Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 9 xem tại đây
 • FID: Biên bản bầu trưởng ban kiểm soát Công ty 24/02/2017 xem tại đây  và SYLL Ban kiểm soát xem tại đây
 • FID CBTT : Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 xem tại đây
 • FID 15/2/2017 Lý lịch TV BKS xem tại đây
 • FID 15/2/2017 Lý lịch TV HĐQT xem tại đây
 • FID 08/02/2017 Đơn từ nhiệm của TVHĐQT + đơn từ nhiệm của ban kiểm soát xem tại đây
 • FID Phương án đưa cổ phiếu trở lại giao dịch xem tại đây
 • FID thông báo mời họp + tài liệu ĐHCĐ bất thường 2017 xem tại đây
 • FID Công văn đính chính báo cáo tài chính quý III 2016 xem tại đây
 • FID Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm TGĐ xem tại đây
 • FID Quyết định miễn nhiểm, bổ nhiệm KTT và Bổ nhiệm Phó TGĐ xem tại đây
 • FID Thông báo của Trung Tâm Lưu Ký về chốt danh sách ĐHCĐ bất thường 2017 xem tại đây
 • FID Biên bản và Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 xem tại đây
 • FID Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ bất thường 2017 xem tại đây
 • FID CBTT Giấy Chứng Nhận Đăng Ký CK của Trung Tâm Lưu Ký CKVN xem tại đây
 • FID CBTT thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành xem tại đây
 • FID Công văn chấp thuận của UBCK v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức xem tại đây
 • FID Báo cáo KQGD của cổ đông nội bộ xem tại đây
 • FID Giải Trình Giá Cổ Phiếu Giảm Trên 10 Phiên ngày 03/11/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Biên Bản & Nghị Quyết 0211/2016/NQ/HDQT ngày 03/11/2016 xem tại đây
 • FID Thông Báo Giáo Dịch Cổ Phiếu Của Cổ Đông Nội Bộ xem tại đây
 • FID Thư mời tham dự đối thoại " FID GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ" xem tại đây
 • FID Thư gửi Quý cổ đông của Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem tại đây
 • FID CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ xem tại đây
 • FID CBTT Báo cáo Tài Chính Quý III/2016 ngày 12/10/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Báo Cáo & Thông Báo GDCP Của Cổ Đông Nội Bộ ngày 12/10/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Biên Bản & Nghị Quyết số 1010/2016/NQ/HĐQT ngày 11/10/2016 xem tại đây
 • UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP ĐT&PTDNVN xem tại đây
 • FID Đính Chính Thông Tin Tại Tờ Trình Số 2483/2016/TT - HĐQT ngày 06/10/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Biên Bản & nghị Quyết Số 0510 ngày 06/10/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Cổ Đông Nội Bộ Đăng Ký Giao Dịch Cổ Phiếu ngày 04/10/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Biên Bản & Nghị Quyết số 3009 ngày 30/09/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Giấy Chứng Nhận Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Lần thứ 8 ngày 30/09/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Biên Bản & Nghị Quyết Số 2809 ngày 28/09/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Biên Bản & Nghị Quyết Số 209 ngày 23/09/2016 xem tại đây
 • FID Đính Chính Mục 3 Tờ Trình Số 248.2/2016TT - HĐQT Kèm Theo CBTT số 0909 xem tại đây
 • FID CBTT Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Cổ Đông Nội Bộ xem tại đây
 • FID CBTT Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 09/09/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Biên Bản - Nghị Quyết Số 0809 và Sơ Yếu Lý Lịch của HĐQT và BKS Cty xem tại đây
 • FID CBTT Biên Bản và Nghị Quyết Số 0709 ngày 07/09/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Thư Mời Họp ĐHCĐ Bất Thường Năm 2016 xem tại đây Đơn Ứng Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị xem tại đây và Tờ Trình ĐHCĐ Bất Thường Năm 2016 xem tại đây
 • FID CBTT Công Văn Giải Trình Chênh Lệch Lợi Nhuận BCTC Bán Niên Năm 2016 xem tại đây
 • FID CBTT Báo Cáo Tài Chính 6 Tháng Đầu Năm 2016 Đã Được Kiểm Toán xem tại đây
 • FID CBTT Thông Báo Số 1825/TB - VSD ngày 08/08/2016 xem tại đây 

 • FID Thông Báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Hưởng Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu 10% xem tại đây
 • FID Công Bố Kết Qủa Phát Hành Cổ Phiếu Trả Cổ Tức 2014 xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Doanh Nghiệp Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Lần Thứ 6 ngày 03/11/2015 xem tại đây
 • FID CBTT Nghị Quyết HĐQT Công Ty Về Việc Thông Qua Chuyển Nhượng Vốn Góp Đầu Tư xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Kí Chứng Khoán Bổ Sung Lần Thứ 1 xem tai đây
 • FID CBTT Chốt Danh Sách Cổ Đông Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2015 xem tại đây 
 • FID Công Bố Quyết Định Của HNX Niêm Yết Và Ngày Giao Dịch Đầu Tiên Cổ Phiếu Bổ Sung xem tại đây
 • FID CBTT Ngày Đăng Ký Và Xác Nhận Danh Sách Người Tham Dự HĐCĐ Bất Thường 2015 xem tại đây
 • FID Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Cổ Đông Nội Bộ xem tại đây
 • FID Thông Báo Thư Mời - Nội Dung Cuộc Họp - Giấy Ủy Quyền - Thư Xác Nhận xem tại đây
 • FID Thông Báo Tài Liệu Đại Hội xem tại đây
 • FID Thông Báo Tài Liệu Thay Đổi Điều Lệ xem tại đây
 • FID Thông Báo Biên Bản Kỳ Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2015 xem tai đây
 • FID Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị xem tại đây
 • FID Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Cổ Đông Nội Bộ xem tai đây
 • FID Công Bố Thông Tin Nội Dung Báo Cáo Tài Chính Quý IV - Năm 2015 xem tại đậy
 • FID Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2015 xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Biên Bản Họp HĐQT - Nghị Quyết HĐQT 02/02/2016 xem tại đây
 • FID Công Bố Giấy Ủy Quyền Công Bố Thông Tin 18/02/2016 xem tại đây
 • FID CBTT xem tại đây Giấy ĐKKD Của Công TY con CTY Cổ Phần XNK Nông Sản Phía Nam xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng 08/03/2016 xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị 14/03/2016 xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Thay Đổi Lại Nội Dung Trang 66 Của Bản Cáo Bạch xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Phát Hành Báo Cáo Tài Chính Năm 2015 xem tại đây
 • FID Giải Trình Chênh Lệch Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất năm 2015 xem tại đây
 • FID Công Bố Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin xem tại đây
 • FID CBTT Biên Bản Họp HĐQT - Nghị Quyết Số 0404.1/2/NQ/HĐQT - VNDI Ngày 04/04/2016 xem tại đây - Biên Bản Họp HĐQT Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc Cty xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Báo Cáo Thường Niên Năm 2015 xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Xin Gia Hạn Báo Cáo Tài Chính Quý I năm 2016 xem tại đây
 • FID CBTT Báo Cáo Tài Chính Quý I và Công Văn Giải Trình Chênh Lệch Lợi Nhuận Quý I/2016 xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Xin Gia Hạn Thời Gian Tổ Chức ĐHCĐ Thường Niên Năm 2016 xem tại đây
 • FID CBTT Nghị Quyết Số Và Biên Bản 2005/2016/NQ/BB/HĐQT - VNDI ngày 20/05/2016 xem tại đây 
 • FID Công Bố Thông Tin Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Cổ Đông Nội Bộ xem tại đây 
 • FID Báo Cáo Kết Quả Phát Hành CP Số 1405/2016/BC - VNDI ngày 24/05/2016 xem tai đây 
 • FID CBTT - Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Có Quyền Biểu Quyết Đang Lưu Hành 25/05/2016 xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin - Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Lần 7 Ngày 01/06/2016 xem tại đây
 • FID CBTT xem tại đây - Công văn số 92/2014/GCNCP-VSD-2 Và Số 5994/VSD-DK ngày 03/06/2016 xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Về Việc Chấp Nhận Niêm Yết Bổ Xung Cổ Phiếu ngày 08/06/2016 xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Biên Bản và Nghị Quyết Số 0906 - HHĐQT ngày 09/06/2016 xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Ngày Giao Dịch Đầu Tiên CP Niêm Yết Bổ Xung xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Thông Báo Số 1505/TB - DSD Ngày 14/06/2016 Xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch CỔ Phiếu Của Cổ Đông Nội Bộ xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Báo Cáo Kết Quả GDCP Của Cổ Đông Nội Bộ và Cổ Đông Lớn xem tại đây
 • FID Công Bố Thông TIn Báo Cáo Kết Quả GDCP Của Cổ Đông Nội Bộ Ngày 27/06/2016 xem tại đây
 • FID Công Bố Thông Tin Báo Cáo Kết Quả GDCP Của Cổ Đông Lớn và Cổ Đông Nội Bộ ngày xem tại đây
 • FID Báo Cáo Và Tờ Trình tại Đại Hội Cổ Đông năm 2016 xem tại đây 
 • FID Báo Cáo Kết Quả GDCP Của Cổ Đông Nội Bộ Ngày 05/07/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Công Văn Số 0907 Về Biên Bản Và Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên Ngày 9/7/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Công Văn Số 1107 Và Tờ Trình 0807 Ngày 12/17/2016 xem tại đây
 • FID CBTT Công Văn Số 1807/2016/CV-VNDI Về Việc Gia Hạn BCTC Quý II Năm 2016 xem tại đây 
 • FID Công Bố Thông Tin Biên Bản và Nghị Quyết Số 2007 xem tại đây
 • FID CBTT Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công ty 6 Tháng Đầu năm 2016 xem tại đây
 • FID CBTT Báo Cáo Tài Chính và Giải Trình Chênh lệch Quý II - năm 2016 xem tại đây
 • FID CBTT Công Văn Số 0408 Biên Bản và Nghị Quyết HĐQT ngày 04/08/2016 xem tại đây
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ