CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH


  • Góp vốn (mua cổ phần) thành lập doanh nghiệp lần đầu;
  • Mua/bán chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá);
  • Mua lại cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp.
Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ