CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ


 

VNDI nhận vốn của khách hàng thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư để đầu tư và kinh doanh các sản phẩm đầu tư theo chỉ định của khách hàng và danh mục đầu tư của VNDI quy định;

Các phương thức uỷ thác đầu tư sau:

 • Uỷ thác đầu tư có chia sẻ rủi ro: khách hàng và VNDI cùng thoả thuận cơ chế phân chia kết quả kinh doanh và rủi ro (nếu có) trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần/dự án khách hàng tham gia đầu tư.
 • Uỷ thác đầu tư không chia sẻ rủi ro: khách hàng uỷ thác cho VNDI thực hiện đầu tư với thoả thuận khách hàng được hưởng toàn bộ kết quả kinh doanh thực tế đồng thời chịu toàn bộ rủi ro (nếu có) từ Công ty cổ phần/dự án tham gia đầu tư trong kỳ uỷ thác.
 • Uỷ thác đầu tư lợi tức cố định: khách hàng và VNDI thoả thuận một tỷ suất lợi nhuận cố định trong kỳ uỷ thác, không phụ thuộc kết quả kinh doanh thực tế và các rủi ro (nếu có) phát sinh từ hoạt động đầu tư/kinh doanh của VNDI trong kỳ uỷ thác.

Các đối tượng đầu tư :

 • Các dự án đầu tư;
 • Cổ phiếu trước hoặc sau IPO của các Công ty cổ phần hoá;
 • Các loại chứng từ có giá khác pháp luật không cấm.

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng sản phẩm:

 • Được tiếp cận với các cơ hội đầu tư tốt, hiệu quả cao.
 • Được cung cấp các thông tin trung thực và tư vấn đối với các cơ hội đầu.
 • Được đảm bảo nguồn vốn, quyền lợi và hưởng lợi tức cao theo các phương thức uỷ thác đầu tư đã lựa chọn
 • Được chuyển chuyển nhượng Hợp đồng uỷ thác cho người thứ ba với thủ tục đơn giản;
 • Được bảo mật đối với các khoản đầu tư;
 • Các kỳ hạn ủy thác đa dạng, linh hoạt với lợi tức cao.
Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ