CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH1.       Năng lực tài chính huy động:

      Vốn chủ sở hữu Công ty:

          Vốn góp của Cổ đông: 100 tỷ đồng VN, khi cần thiết góp tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng VN.

      Nguồn vốn huy động từ các Ngân hàng Thương mại:

Các ngân hàng cam kết cấp tín dụng cho VNDI khi được Chủ đầu tư giao hoặc trúng thầu như sau:

Tên Ngân hàng

Hạn mức TD thấp nhất (Min) - tỷ đồng

Hạn mức TD cao nhất (Max) - tỷ đồng

BIDV – CN Quang Trung

50

100

SEABANK – CN Hà Nội

30

60

OCEANBANK – CN Hà Nội

30

60

VPBANK – CN Hà Nội

30

60

ACB – Chi nhánh Hà Nội

50

100

TECHCOMBANK- CN Thăng Long

50

100

      Nguồn vốn huy động từ các Tổ chức tài chính (Công ty chứng khoán, bảo hiểm):

Các Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm cam kết REPO cổ phiếu hoặc uỷ thác đầu tư như sau:

Tên Ngân hàng

Hạn mức TD thấp nhất (Min) - tỷ VNĐ

Hạn mức TD cao nhất (Max) - tỷ VNĐ

Công ty chứng khoán HSC

100

150

Công ty chứng khoán VICS

50

100

Công ty chứng khoán OCS

100

150

Công ty chứng khoán PHS

50

100

Công ty chứng khoán VDSC

50

100

Công ty TNHH Bảo hiểm MANULIFE

100

200

Công ty TNHH Bảo hiểm KOREALIFE

100

200

Công ty TNHH Bảo hiểm DAI-ICHILIFE

100

200

2.       Năng lực tài chính dự thầu:

      Tóm tắt năng lực tài chính: Tổng tài sản nợ, tài sản có của Công ty:

            Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu

Năm 2010

Năm 2011

Tổng tài sản có

18.030.189.238

23.332.311.278

Tài sản có lưu động

11.756.195.036

17.334.205.469

Tổng tài sản nợ

18.030.189.238

23.332.311.278

Tài sản nợ lưu động

7.056.123.181

11.462.787.310

Lợi nhuận trước thuế

1.298.754.743

2.492.698.625

Lợi nhuận sau thuế

974.066.057

1.869.523.968

 Năng lực tài chính thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng:

Loại Hợp đồng

Tổng giá trị HĐ (VNĐ)

Từ vốn CSH, vốn uỷ thác

Từ nguồn vay Tín dụng

Khả năng huy động vốn thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng

< 100 tỷ

100%

0

Hợp đồng thi công xây dựng

Từ 100 tỷ đến <500 tỷ

70%

30%

Hợp đồng thi công xây dựng

Từ 500 tỷ đến <1.000 tỷ

50%

50%

Hợp đồng thi công xây dựng

Từ 1.000 tỷ trở lên

30%

70%

 

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ