CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP


 

tu van quan tri doanh nghiep

Quản trị doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, VNDI đưa ra dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị, bao gồm:

  • Tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn các cách tiếp cận tái cấu trúc doanh nghiệp tối ưu, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hỗ trợ hiệu quả chiến lược phát triển kinh doanh của Doanh nghiệp;
  • Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán, Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết;
  • Xây dựng các quy chế điều chỉnh hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát phù hợp với thông lệ của Việt Nam và quốc tế;
  • Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật phù hợp với từng loại hình Doanh nghiệp;
  • Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông và những vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp cổ phần.
Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ