CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

XI. Báo cáo tài chính năm 2023:

7. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2023 xem tại đây

6. Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2023 xem tại đây

5. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 xem tại đây

4. Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2023 xem tại đây

3. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2023 xem tại đây

2. Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2023 xem tại đây

1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 xem tại đây

X. Báo cáo tài chính năm 2022:

6. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán xem tại đây

5. Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 xem tại đây

4. Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 xem tại đây

3. Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 đã kiểm toán xem tại đây

2. Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 xem tại đây

----------------------------------------------------------------

IX. Báo cáo tài chính năm 2021:

6. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán xem tại đây

5. Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 xem tại đây

4. Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 xem tại đây

3. Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán xem tại đây

2. Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 xem tại đây

1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 xem tại đây

------------------------------------------------------------------------

VIII. Báo cáo tài chính năm 2020:

6. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán xem tại đây

5. Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 xem tại đây

4. Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 xem tại đây

3. Báo cáo tài chính 06 thág đầu năm 2020 đã kiểm toán xem tại đây

2. Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 xem tại đây

1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 xem tại đây

-----------------------------------------------------------------------------

VII. Báo cáo tài chính năm 2019: 

6. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán xem tại đây

5. Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 xem tại đây

4. Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 xem tại đây

3. Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán xem tại đây

2. Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 xem tại đây

1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 xem tại đây

-----------------------------------------------------------------------

VI. Báo cáo tài chính năm 2018:

6.Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán xem tại đây

5.Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 xem tại đây

4.Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 xem tại đây

3. Báo cáo tài chính 06 tháng 2018 đã kiểm toán xem tại đây

2. Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 xem tại đây

1. Báo cáo tài chính quý I năm 2018 xem tại đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------

V. Báo cáo tài chính năm 2017:

6. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán xem tại đây 

5.1. Báo cáo tài chính quy IV năm 2017 điều chỉnh xem tại đây 

5. Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 xem tại đây

4. Báo cáo tài chính quy III năm 2017 xem tại đây 

3.2.1. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2017 đã kiểm toán sửa  lại theo quy định xem tại đây

3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2017 đã kiểm toán xem tại đây 

3.1. Báo cáo tài chính riêng 6 tháng 2017 đã kiểm toán xem tại đây

2.2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017 xem tại đây

2.1. Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017 xem tại đây

1.2. Báo cáo tài chính quý I hợp nhất năm 2017 xem tại đây

1.1. Báo cáo tài chình quý I năm 2017 xem tại đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Báo cáo tài chính năm 2016:

   1.1. Báo cáo tài chính Quý I - năm 2016 xem tại đây

   1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I - năm 2016 xem tại đây

   2.1. Báo Cáo Tài Chính Quý II - năm 2016 xem tại đây

   2.2. Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II - năm 2016 xem tại đây

   2.3. Giải Trình Chênh Lệch Lợi Nhuận Báo Cáo Tài Chính quý II - năm 2016 xem tại đây

   3.1. Báo Cáo Tài Chính Riêng Đã Được Kiểm Toán 2016 xem tại đây

   3,2. Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Đã Được Kiểm Toán 2016 xem tại đây

   3.3. Công Văn Giải Trình Chênh Lệch Lợi Nhuận BCTC Bán Niên Năm 2016 xem tại đây

   4.1. Báo Cáo Tài Chính Quý III - năm 2016 xem tại đây

   4.2. Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III - năm 2016 xem tại đây

   4.3. Công Văn Giải Chình Chênh Lệch Lợi Nhuận BCTT Quý III-2016 xem tại đây

   4.4. BCTC quý 3 năm 2016 xem tại đây

   4.5. BCTC hợp nhất quý 3 năm 2016 xem tại đây

   4.6. BCTC quý 4 + BCTC quý 3 điều chỉnh xem tại đây

   4.7. 17/02/2017 - BCTC hợp nhất quý 3 xem tại đây

   4.8. 17/02/2017 - BCTC công ty me quý 3 xem tại đây

   5.   17/02/2017 - BCTC công ty mẹ quý 4 * xem tại đây

   6.   15/06/2017-  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN xem tại đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------

III. Báo cáo tài chính năm 2015:

   1.1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý  I-2015, xem tại đây  

   1.2. Báo cáo tài chính cty mẹ hợp nhất quý I-2015, xem tại đây 

   2.1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II - 2015 , xem tại đây 

   2.2. Báo cáo tài chính cty mẹ hợp nhất quý II - 2015. xem tại đây

   2.3. Giải trình báo cáo tài chính chênh lệch quý II - 2015 ,xem tại đây 

   3.1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 6 tháng 2015 ,xem tại đây

   3.2. Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 6 tháng 2015 ,xem tại đây

   4.1. Báo cáo tài chính Quý III - năm 2015 xem tại đây

   4.2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - năm 2015 xem tại đây

   4.3. Giải trình báo cáo tài chính chênh lệch Quý III - năm 2015 xem tại đây

   5.1. Báo cáo tài chính Quý IV - năm 2015 xem tại đây

   5.2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV - năm 2015 xem tại đây

   5.3. Giải trình báo cáo tài chính chênh lệch Quý IV - năm 2015 xem tại đây

   6.1. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 xem tại đây

   6.2. Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 xem tại đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------

II. Báo cáo tài chính năm 2014:

   1.1. Báo cáo tài chính 7 tháng đầu năm 2014, xem tại đây

   1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất 7 tháng đầu năm 2014, xem tại đây

   2.1. Báo cáo tài chính QUý III năm 2014, xem tại đây

    2.2. Báo cáo tài chính Hợp Nhất Quý III năm 2014, xem tại đây

   3.2. Báo cáo tài chính cty mẹ đã được kiểm toán năm 2014, xem tại đây

   3.1. Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2014, xem tại đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------

I.Báo cáo tài chính năm 2013, xem tại đây

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ