CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

1.1. NQ của HĐQT ngày 10/03/2023: Chốt dsach cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem tại đây

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7. NQ của HĐQT ngày 02/12/2022: Thông qua miễn nhiệm,bổ nhiệm KTT xem tại đây

1.6. NQ của HĐQT ngày 14/09/2022: Thông qua miễn nhiệm,bổ nhiệm PTGĐ,KTT xem tại đây

1.5. NQ của HĐQT ngày 29/06/2022: Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty xem tại đây

1.4. NQ của HĐQT ngày 07/06/2022: Thông qua miễn nhiệm,bổ nhiệm TGĐ,thay đổi trụ sở Công ty xem tại đây

1.2. NQ của HĐQT ngày 14/03/2022: Chốt dsach cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem tại đây

1.1. NQ của HĐQT ngày 11/03/2022: Thông qua bổ nhiệm,miễn nhiệm KTT xem tại đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8. NQ của HĐQT ngày 09/12/2021: Thông qua kết quả phát hành cp ESOP,điều chỉnh GCN ĐKKD,vốn điều lệ xem tại đây

1.7. NQ của HĐQT ngày 13/10/2021: Hủy triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 xem tại đây

1.6. NQ của HĐQT ngày 18/09/2021: Chốt dsach cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 xem tại đây

1.5. NQ của HĐQT ngày 07/09/2021: Thông qua danh sách CBCNV mua cp ESOP xem tại đây

1.4. NQ của HĐQT ngày 18/08/2021: Thông qua phương án triển khai phát hành cổ phiếu ESOP xem tại đây

1.2. NQ của HĐQT ngày 29/04/2021: Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem tại đây

1.1. NQ của HĐQT ngày 10/03/2021: Chốt dsach cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem tại đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5. NQ của HĐQT ngày 12/10/2020: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 xem tại đây

1.4. NQ số 3107/2020/NQ/HĐQT-FID vv miễn nhiệm,bổ nhiệm chủ tịch HĐQT xem tại đây

1.3. BB & NQ số 2404/2020/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2020 về các nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem tại đây

1.2. NQ của HĐQT: Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền xem tại đây

1.1 NQ của HĐQT ngày 10/03/2020: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem tại đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. BB & NQ số 2504/2019/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 về các nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem tại đây

1.2. NQ của HĐQT : Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền xem tại đây

1.1. NQ của HĐQT ngày 22/03/2019: Chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem tại đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4. BB & NQ số 0307/2018/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/07/2018 về các nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2018 xem tại đây

1.3. BB & NQ của HĐQT ngày 22/05/2018: Điều chình ngày chốt danh sách Đại hội xem tại đây

1.2. BB & NQ của HĐQT ngày 21/05/2018: Chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ và miên nhiệm chức danh P.TGĐ xem tại đây

1.1. BB & NQ của HĐQT ngày 03/04/2018: Lui thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 xem tại đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.19.2. NQ HĐQT số 2612.02/2017/VNDI/NQ-HĐQT ngày 26/12/2017:Thu hồi tiền trả trước cho ông Trần Đức Hòa xem tại đây

8.18.1. BB HĐQT số 2612.01/2017/VNDI/BB-HĐQT ngày 26/12/2017:Thu hồi tiền trả trước cho ông Trần Đức Hòa xem tại đây

8.17.3. NQ HĐQT số 2411.04/2017/VNDI/NQ-HĐQT ngày 24/11/2017: Nâng giá trị đầu tư tại CTCP Gang thép CNVN xem tại đây

8.17.2. NQ HĐQT số 2411.03/2017/VNDI/NQ-HĐQT ngày 24/11/2017: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty xem tại đây

8.17.1. BB HĐQT số 2411.02/2017/VNDI/Bb-HĐQT ngày 24/11/2017: Nâng giá trị đầu tư tại Gang thép CNVN và thay đổi văn phòng Công ty xem tại đây

8.16. BB & NQ của ĐHĐCĐ vv Thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty xem tại đây 

8.15.2. NQ HĐQT số 2309.02/2017/NQ-HĐQT-VNDI ngày 23/09/2017: Thoái 1,17 tr CP của C.ty CP ĐTTM Thanh Thủy xem tại đây

8.15.1. BB HĐQT số 2309.01/2017/BB-HĐQT-VNDI ngày 23/09/2017 : Thoái 1,17 tr CP của C.ty CP ĐTTM Thanh Thủy xem tại đây

8.14.2. NQ HĐQT số 1309.3/2017/NQ-HĐQT ngày 13/09/2017 vv: Xin ý kiến cổ đông thay đổi trụ sở đăng ký xem tại đây

8.14.1. NQ HĐQT số 1309.2/2017/NQ-HĐQT ngay 13/09/2017 vv: Thoái vốn tại Công ty CP ĐTTM Thanh Thủy xem tại đây

8.14. Biên bản số 1309.1/2017/ BB-HĐQT ngày 13/09/2017 vv: Thoái vốn tại công ty Thanh Thủy và thay đổi Trụ sở xem tại đây

8.13. BB và NQ số 0307/2017/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/07/2017 về các nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2017 xem tại đây

8.12. NQ HĐQT số 2206.02/201/NQ-HĐQT ngày 22/06/2017 Vv: TB thời gian, địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ TN 2017 xem tại đây

8.11. NQ HĐQT số 0106/2017/NQ-HĐQT ngày 01/06/2017 Vv: Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xem tại đây

8.10. NQ HĐQT số 1804.04/2017/NQ-HĐQT ngày 18/04/2017 V.v: Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 xem tại đây

8.9. NQ HĐQT số 1804.03/2017/NQ-HĐQT ngày 18/04/2017 V.v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ C.ty xem tại đây

8.8. NQ HĐQT số 1804.02/2017/NQ-HĐQT ngày 18/04/2017 V.v: HĐQT Công ty kiện toàn nhân sự chủ chốt xem tại đây

8.7. NQ HĐQT số 1140.2/2017/NQ-HĐQT ngày 11/04/2017 v.v: miên nhiệm chức danh Chủ tịch & thành viên HĐQT xem tại đây

8.6. BB & NQ của ĐHĐCĐ ngày 22/02/2017 về việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 xem tại đây 

8.5. BB & NQ của HĐQT ngày 17/1/2017 về việc đầu tư vào công ty cổ phần đầu tư Thanh Thủy xem tại đây

8.4. BB & NQ, QĐ của HĐQT ngày 16/1/2017 V/v: Đầu tư vào C.ty CP ĐT&PT CN Hà Thái, miễn và bổ nhiệm TGĐ xem tại đây

8.3. Nghị Quyết, Quyết Định cơ cấu lại nhân sự: KTT và P.TGĐ Công ty ngày 13/1/2017 xem tại đây

8.2. Biên ban về việc cơ cấu lại nhân sự công ty ngày 13/1/2017 xem tại đây

8.1. BB và NQ của HĐQT ngày 10/1/2017 về việc triệu tập  ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 xem tại đây

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.23. Biên Bản Và Nghị Quyết HĐQT ngày 09/11/2016 v/v tạm dừng giao dịch cổ phiếu trên HNX xem tại đây

7.22. Biên Bản Và Nghị Quyết Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 03/11/2016 xem tại đây

7.21. Biên Bản và Nghị Quyết Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 11/10/2016 xem tại đây

7.20. Biên Bản và Nghị Quyết Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 06/10/2016 xem tại đây

7.19. Biên Bản và Nghị Quyết Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 30/09/2016 xem tại đây

7.18. Biên Bản và Nghị Quyết Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 28/09/2016 xem tại đây

7.17. Biên Bản và Nghị Quyết Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 22/09/2016 xem tại đây

7.16. Biên Bản và Nghị Quyết Họp Ban Kiểm Soát ngày 08/09/2016 xem tại đây

7.15. Biên bản và Nghị Quyết Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 08/09/2016 xem tại đây

7.14. Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Bất Thường ngày 08/09/2016 xem tại đây

7.13. Biên Bản và Nghị Quyết Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 07/09/2016 xem tại đây

7.12. Biên Bản Họp Ban Kiểm Soát ngày 07/09/2016 xem tại đây

7.11. Biên Bản và Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 04/08/2016 xem tại đây

7.10. Biên Bản và Nghị Quyết Họp Hội Đồng Quản Trị 20/07/2016 xem tại đây

7.9. Biên Bản và nghị quyết 0907 - ĐHĐCĐ thường niên ngày 9/7/2016 xem tại đây

7.8. Nghi Quyết Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 29/6/2016 xem tại đây

7.7. Biên Bản và Nghọ Quyết Số 0906 - Về việc chốt danh sách ĐHĐCĐ năm 2016 xem tại đây

7.6. Biên Bản số 2605/2016/BB - HĐQT - VNDI và Nghị Quyết Số 2605/2016/NQ - HĐQT - VNDI xem tại đây 

7.5. Biên Bản Số 2005/2016/BB/HĐQT - VNDI xem tại đây và Nghị Quyết Số 2005/2016/NQ/HĐQT - VNDI xem tại đây

7.4. Biên Bản - Nghị Quyết Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 02/02/2016 xem tại đây

7.3. Nghị Quyết Hội Đồng Quản Tri Ngày 05/01/2016 xem tại đây

7.2. Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Ngày 04/01/2016 xem tại đây

7.1. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường ngày 03/01/2016 xem tại đây

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.6. Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 18/11/2015 xem tại đây

6.5. Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 12/11/2015 xem tại đây

6.4. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2015 xem  tại đây

6.3. Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 22/05/2015 xem  tại 

6.2. Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 27/04/2015 xem tại đây

6.1. Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 30/03/2015 xem  tại đây 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/9/2014 xem tại đây

04. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 xem tại đây

03. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 xem tại đây

02. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 xem tại đây

01. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 xem tại đây

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ