CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

CÔNG TY CPĐT VÀ PT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

FID ĐƯỢC CHẤP THUẬN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU KÝ QUỸ TỪ NGÀY 26/11/2015 

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ