CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Đại hội Đồng Cổ đông bất thường Năm 2015

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Sáng ngày 03/01/2016, tại Tầng 5 Tòa Nhà Ngôi Sao Thăng Long – Số 36 Hoàng Cầu, TP. Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) đã tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ đông bất thường Năm 2015. Đại hội có sự tham dự trực tiếp và ủy quyền của 144 Cổ đông đại diện cho 10.091.910 cổ phần tương đương 91,74% tổng số cổ phần lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội cũng chào đón sự tham dự của các Quý vị khách mời, các Cơ quan truyền thông, Báo chí đến chứng kiến và đưa tin về Đại hội.

daihoicodong1

anh

daihoicodong2

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long – 36 Hoàng Cầu, Hà Nội

Với tinh thần làm việc trách nhiệm và nhất trí cao, các định hướng của Hội đồng Quản trị đề ra đã được Đại hội biểu quyết và thông qua với tỷ lệ tán thành tuyệt đối là 100%, các vấn đề đã thông qua bao gồm: 

  • Điều chỉnh Kế hoạch phát hành Cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn (Tờ trình số 1611.1/2015/TTr/HĐQT-VNDI ngày 16/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty);
  • Sử đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 (Tờ trình số 1611.2/2015/TTr/HĐQT-VNDI ngày 16/11/2015 của HĐQT Công ty);
  • Mở room cho Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phần và vốn góp tại Công ty là 100% vốn Điều lệ, theo tinh thần Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ (Tờ trình số 1611.3/2015/TTr/HĐQT-VNDI ngày 16/11/2015 của HĐQT Công ty).
  • daihoicodong3

daihoicodong5

daihoicodong6

Cổ đông biểu quyết thông qua Các vấn đề tại Đại hội

Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của VNDI kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h00 phút cùng ngày, đây là một tín hiệu cho sự thuận lợi trong kinh doanh năm 2016

daihoicodong7

Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT tuyên bố Bế mạc Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ