CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM


5. Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo quyết nghị của HĐQT 09/12/2021 xem tại đây

4. Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo quyết nghị của ĐHĐCĐ thường niên 25/04/2019 xem tại đây

3. Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo quyết nghị của ĐHĐCĐ bất thường 02/11/2017 xem tại đây 

2. Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo quyết nghị của ĐHĐCĐ thường niên 2017 xem tại đây 

1. Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung xem tại đây


Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ